Jakość wody

Jakie znaczenie ma woda w przypadku automatycznego mycia naczyń?

Woda jest niezbędna w znaczącej części wszystkich procesów czyszczenia. Woda jest niezbędna w zmywarce do naczyń. Woda jest nośnikiem dla środka myjącego i środka nabłyszczającego, umożliwia mechaniczne mycie przedmiotów w zmywarce i dzięki właściwościom środka myjącego utrzymuje cząsteczki zabrudzeń w zawiesinie roztworu środka myjącego. Zapobiega to ponownemu osadzaniu się oderwanych cząsteczek zabrudzeń na powierzchni mytych przedmiotów. Ponadto woda przekazuje ciepło do naczyń, dzięki czemu uzyskuje się doskonałe efekty nabłyszczania i suszenia.
Bez odpowiedniej jakości wody nie można osiągnąć optymalnego efektu zmywania. Dlatego szczególnie ważne jest dostosowanie jakości wody do wymogów przemysłowego mycia naczyń.

Jakie składniki ma woda?

Woda może zawierać zarówno substancje stałe, jak i rozpuszczone. Substancje stałe to np. piasek, rdza lub małe cząsteczki zabrudzeń z instalacji rurowej, które mogą spowodować uszkodzenie zmywarki lub doprowadzić do awarii np. zaworów elektromagnetycznych. W takiej sytuacji pomaga montaż odpowiedniego systemu filtracji. Substancje rozpuszczone to gazy, minerały, sole lub składniki organiczne. Rozpuszczone gazy to przede wszystkim składniki powietrza: azot, tlen i dwutlenek węgla. Nie mają one wpływu na efekt zmywania.

Czy sole rozpuszczone w wodzie mają wpływ na efekt zmywania?

Minerały i sole mają natomiast znaczący wpływ na jakość wody. Jeśli woda zawiera dużą ilość minerałów lub soli, może to prowadzić do powstawania plam na naczyniach, osadów lub korozji.

Ogólnie jakość wody różni się w zależności od jej twardości całkowitej. Twardość całkowita wody dzieli się na twardość węglanową (zwaną również twardością przemijającą) oraz twardość niewęglanową (zwaną również twardością trwałą).

Twardość węglanowa jest generowana przez jony wapnia i magnezu występujące w wodorowęglanach. Mogą one wytrącać się w postaci wapna, gdy woda jest podgrzewana, i wówczas tworzy się tzw. kamień. Twardość niewęglanowa jest generowana przez jony wapnia i magnezu występujące w wodzie w postaci innych soli niż wodorowęglany. Należy do nich np. chlorek magnezu. Minerały te pozostają w roztworze podczas procesu ogrzewania i dlatego nie dochodzi do ich wytrącania się.

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o detergentach i środkach myjących z marca 2007 r. w przypadku twardości ogólnej wyróżnia się następujące zakresy twardości:
woda miękka – mniej niż 1,5 mmol węglanu wapnia na litr lub mniej niż 8,4°d
woda średnio twarda – 1,5 – 2,5 mmol węglanu wapnia na litr lub 8,4°d – 14°d
woda twarda – więcej niż 2,5 mmol węglanu wapnia na litr lub więcej niż 14 °d

Jak można zmniejszyć twardość wody?

Środki myjące zawierają składniki, które zapobiegają wytrącaniu się składników powodujących twardość (np. GASTRO STAR FR 45). W przypadku twardości ogólnej wynoszącej od 0,54 mmol/l (odpowiada to 3°d) ze względów ekonomicznych należy przeprowadzić oddzielne uzdatnianie wody. Jednak nawet woda o twardości ogólnej mniejszej niż 0,54 mmol/l lub mniejszej niż 3°d nie gwarantuje dobrego efektu mycia bez ograniczeń. Efekt mycia bez plam można uzyskać tylko, gdy zawartość soli też jest niska.

W zależności od jakości wody istnieją różne procesy uzdatniania wody. Rozróżnia się zmiękczanie, odsalanie częściowe lub całkowite.

Zmiękczanie wody

Podczas zmiękczania zawarte w wodzie składniki decydujące o twardości (jony wapnia i magnezu) są wymieniane za pomocą wymiennika jonowego na jony sodu. W ten sposób z wody usuwane są wszystkie minerały, które mogą wytrącać się w postaci wapna. Aby wymiennik jonowy zachował swoją funkcjonalność, musi być od czasu do czasu regenerowany za pomocą chlorku sodu (soli regenerującej). Należy wyraźnie zaznaczyć, że podczas zmiękczania czystej wody na naczyniach mogą pozostać widoczne resztki minerałów. Z reguły są one rozpuszczalne w wodzie.

Odsalanie wody

Ponieważ podczas zmiękczania wody nie można zredukować całkowitej zawartości soli w samej wodzie, jeśli zawartość soli jest zbyt wysoka, konieczne jest przeprowadzenie pełnego lub częściowego odsalania wody, aby uzyskać optymalny efekt zmywania, np. poprzez dwustopniowy system wymienników jonowych lub poprzez tzw. wymiennik ze złożem mieszanym. Z wody usuwane są wszystkie kationy i aniony. Innym odpowiednim procesem odsalania wody jest odwrócona osmoza, w której woda jest oczyszczana przez membranę.

Więcej informacji na temat jakości wody i odpowiednich ustawień w celu uzyskania efektu zmywania bez plam można znaleźć w internecie i bezpłatnie pobrać z Arbeitskreis Gewerbliches Geschirrspülen – Praktyczny podręcznik Rozdział 05 Jakość wody: https://www.akggs.de/en

Można tam znaleźć również więcej informacji na temat przemysłowego mycia naczyń oraz cenne wskazówki i dalsze informacje na następujące tematy:

 • Organizacja i planowanie urządzeń do mycia naczyń
 • Zmywarki przemysłowe
 • Technika dozowania
 • Jakość wody
 • Chemikalia procesowe
 • Porcelana
 • Myte przedmioty z metalu
 • Myte przedmioty ze szkła
 • Myte przedmioty z tworzywa sztucznego
 • Higiena
 • Środowisko i zrównoważony rozwój

www.akggs.de/en


„Dobry” efekt zmywania
Środek myjący i środek nabłyszczający
Prawidłowe dozowanie
Specjalne zastosowanie – mycie szkła